تعبیر خواب الاغ (خر) از دیدگاه چند معبر مختلف

تعبیر خواب الاغ از دیدگاه حضرت دانیال (ع)

دانیال نبی، دیدن الاغ در خواب را به نشانه بخت و اقبال می داند و در نتیجه هر بدی و خوبی مرتبط با آن نیز به به اقبال و بخت بیننده خواب بر می گردد.

اگر کسی خواب ببیند که صاحب الاغی شده است و یا اینکه الاغی که وارد خانه اش شده را بگیرد و آن را به جایی ببندد، به معنای آن است که خیر و رحمت زیادی به وی می رسد و از غم و اندوه نیز نجات پیدا می کند.

دیدن الاغ های فراوان در خواب نیز به معنای افزایش نعمت و مال و اموال فراوان است.

تعبیر خواب خر از دیدگاه آنلی بیتون

خواب دیدن الاغ به معنای آزردگی خاطر و رسیدن اخباری دیر تر از موعد می باشد.

دیدن الاغ در خواب و در حال حمل کردن بار به نشانه بردباری بسیار و کار فراوان می باشد، همچنین انجام امور شخصی و سفر شما با موفقیت همراه است.

اگر کسی ببیند که الاغی به سمتش می آید یعنی به خاطر تهمت ها و حرف های ناروایی که پشت سرش می زنند، در رنج و عذاب خواهد بود.

الاغ سواری در خواب به نشانه دعوا های غیر قابل پیش بینی است و در صورتی که خری مقابل شما عر رعر کند، دلالت بر توهین به شما از طرف فردی هرزه و لاابالی و در حضور دیگران می باشد.

شنیدن عرعر خری از راه دور به معنای رسیدن ثروتی به شما و از دنیا رفتن یکی از نزدیکانتان می باشد.

اگر کسی ببیند که سوار الاغی شده است، یعنی اینکه از سرزمین های بیگانه دیدن کرده و از مسیر های نا هموار و پر فراز و نشیب می گذرد.

در صورتی که ببینید که دیگران سوار الاغ شده اند، به نشانه داشتن زندگی همراه سختی و مشقت است و نیز ارث ناچیزی به شما می رسد.

سوار بودن ریش سفیدان قوم بر خر و سفر کردن با آن بیانگر آن است که افراد مؤمن شما را از عیاشی و خودخواهی بر حذر داشته و باعث می شوند تا در مورد حقوق انسانها عادلانه فکر و رفتار کنید.

اگر کسی در خواب خر سواری کند، بیانگر آن است که تمام نیرویش را برای مقابله با دشمنان به کار می گیرد، ضمن اینکه زنانی شرور برای او دردسر ایجاد می کنند.

تعبیر لگد زدن الاغ در خواب دلالت بر آن دارد که روابط نامشروع دارید و بابت برملا شدن این موضوع نگران هستید.

در دست داشتن افسار خر در دست به نشانه هدایت کردن زنانی می باشد که از چاپلوسی لذت می برند.

تعبیر رویا برای الاغ

تعبیر خواب خر سواری کودکان در خواب نیز به نشانه سر به راه بودن فرزندان و تندرستی می باشد.

اگر کسی در خواب ببیند که از روی خر به زمین افتاده است، به معنای نا امیدی و شکست می باشد.

اگر در خواب خر مرده ای را ببینید، یعنی اینکه بر اثر زیاده روی در شهوت رانی و کار های غیر قانونی از آن هوس ها اشباع خواهید شد.

در صورتی که خواب ببینید که الاغ نا آشنایی بین الاغ های آشنا است، یعنی اینکه ثروت زیادی به شما خواهد رسید.

اگر کسی خواب ببیند که الاغی هدیه گرفته و یا خریده است، به معنای آن است که به مقام بالایی می رسد و در صورتی که مجرد باشد، ازدواج موفقی خواهد داشت.

تعبیر خواب الاغ یا خر سفید در خواب نیز به نشانه ثروت پایدار و زیاد می باشد که با استفاده از آن به تحقیقات مورد علاقه تان دست می یابید.

تعبیر خواب از دیدگاه لوک اویتنهاو

دیدن خر در خواب به معنای خبر است.

سوار شدن بر روی آن به نشانه شرمساری می باشد.

خریدن خر در خواب، یعنی اینکه مراقب خرج کردنتان باشید.

تعبیر عرعر کردن خر به معنای تلاش بیهوده می باشد.

کتک زدن خر در خواب یعنی اینکه زیاد سخت گیری نکنید.

غذا دادن به خر، یعنی اینکه در حال کمک کردن به انسان نا لایقی هستید.

تعبیر خواب الاغ از دیدگاه حضرت یوسف (ع)

دیدن الاغ در خواب یعنی اینکه بخت شما را یاری می کند.

فروختن الاغ در خواب به نشانه زیان می باشد.

خریدن الاغ، بیانگر آن است که بنده یا ملازم پیدا می کنید.

تأویل خواب الاغ

تعبیر خواب از دیدگاه لیلا برایت

تعبیر دیدن الاغ در خواب به نشانه دعوا گرفتن می باشد.

اگر کسی خواب ببیند که الاغی را می زند، بیانگر آن است که نسبت به خانواده اش بی تفاوت می باشد.

غذا دادن به الاغ در خواب به نشانه خوبی کردن به فردی است که به شما بدی کرده است.

اگر کسی خواب الاغ را در حال دویدن ببیند، دلالت بر آن دارد که مشکلاتی برای وی به وجود خواهد آمد.

Write a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code