راهنمای تغییر نام و نام خانوادگی در ثبت احوال به زبان ساده


انتخاب کردن نامی نیکو و مناسب برای فرزند یکی از وظایف اصلی هر والدینی است، که نام او به عنوان هویتش شناخته می شود، بسیاری از افراد به دلیل ناراضی بودن از اسم و یا حتی فامیلی شان که برایشان انتخاب شده اقدام به تغییر نام و نام خانوادگی خود می کنند.

نحوه تغییر نام و نام خانوادگی در ثبت احوال

شناسنامه یک سند رسمی است که به عنوان یک هویت برای هر شخص محسوب می شود که وظیفه نگهداری از این سند موضوع مهمی به حساب می آید پس ایجاد هر گونه تغییر در شناسنامه بدون طی کردن مراحل قانونی یک جرم به حساب می آید. اگر شما یکی از متقاضیان تغییر نام و نام خانوادگی خود باشید باید حتما مراحل قانونی آن را طی کنید.

راهنمای تعویض نام

بنا بر قانون ماده ۲۰ قانون ثبت احوال و تبصره های آن انتخاب نامهای زیر ممنوع و دارندگان آنها می توانند با رعایت مقررات اقدام به تغییر نام کنند.

 •  نامهایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می گردد.مانند : عبدالعزی، عبدالات.. چرا که پیشوند عبد فقط خاص ذات پروردگار است.
 • اسامی مرکبی که یک نام محسوب نمی شوند و هیچ تناسب و هم خوانی باهم ندارد مانند: شهره فاطمه، سعید بهزاد، حسین معروف به کامبیز و..
 • عناوین سیاسی از عناوین لشکری و یا کشوری و یا ترکیبی از اسم و عنوان مانند :دکتر، سروان، سرتیپ، شهردار و یا سروان محمد و شهردار علی..
 • القاب ساده و مرکب مانند خان، شوکت الملک، سلطانعلی،ملک الدوله،حاجیه سلطان
 • داشتن اسامی زننده و مستهجن و زننده
 • نام های کسانی که به عنوان یک صفت است که در خور شان یک انسان نیست مانند: قوچی، گرگ..
 • نام هایی که با عرف اسلامی مغایرتی نداشته باشد: خون ریز، چنگیز، لات..
 • نام هایی که باعث ترویج اسامی بیگانه می شود.
 • نام هایی که باعث تحقیر یک شخص می شود و دارای معنی غیر قابل پذیرشی دارد.
 • نام های نامتناسب با جنس برای مثال ماشاءاله برای زنان و اشرف و اکرم برای مردان.
 • حذف کردن کلمات زائد در نام اشخاص.
 • کسانی که با برادر و یا خواهرشان هم نام هستند.
 • تغییر نام افرادی که نامی عربی دارد مانند: اسمعیل به اسماعیل یا رحمن به رحمان
 • هم نام بودن فرزند با پدر و یا مادر در یک خانواده
 • تغییر دادن نام کسانی که تغییر جنسیت داده اند.
 • تعویض نام کسانی که اسم های آن ها برگرفته شده از ایام هفته باشد.

شرایط تغییر نام

راهنمای تغییر دادن نام خانوادگی

هر یک از اشخاص زیر با رعایت موارد نامهای قابل تغییر می توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به درخواست تغییر نام اقدام نمایند.
افراد می توانند درصورت موارد زیر درخواست تغییر نام خانوادگی دهند:

 • کسانی که و نام خانوادگی شان از دو کلمه بیشتر باش، بیشتر از یک کلمه باشد، بیشتر از یک حرف یا عدد و یا پسوند باشد مانند :طباطبایی ط، عدنان تکان تپه تهرانی، آحسینی پور، دو اصل تهرانی، علی نژاد مطلق..
 • داشتن نام خانوادگی ناپسند و ترکیب شده با واژه های مستهجن، مانند: لش، گدا پور، پدر سوخته، تیغ زن، گوش بریده..
 • داشتن نام خانوادگی که ترکیبی از واژه های خارجی است.
 • داشتن نام خانوادگی که متناسب با ارزش های فرهنگی اسلام نباشد
 • داشتن اسامی محل به طور مطلق و مضاعف مانند: مانند حسینی تبریزی، کرجی.

شرایط تغییر نام و نام خانوادگی

*نکته: حذف کردن محل از روی نام خانوادگی فرد بدون در نظر گرفت مقررات مربوط به حق تقدم نام خانوادگی انجام می شود. به طور مثال حسینی شیرازی با حسینی تبدیل می شود و یا اکبری علی آبادی به اکبری.

*نکته: حذف کردن نام های ایلات و عشایر و مشاغل مختلف از روی نام خانوادگی مانند: محمدی نقاش به محمدی، کوراوند به رسولی.

 • حذف واژه هایی که مربوط به عنوان ها و درجات است مانند دکتر، دانشگاه، و یا منصب های دولتی، کشوری، لشکری باشد: مانند شهردار، سرهنگ..
 • استفاده از نام خانوادگی همسر برای زوجه تا زمانی که در قید زوجیت باشند. در صورت طلاق از زوجه نام خانوادگی اولیه به فرد داده می شود.
 • بعد از فوت کردن همسر تا زمانی که زوجه همسر اختیار نکرده می تواند از فامیلی شوهر فوت شده اش استفاده کند و یا می تواند دوباره به فامیل اولیه خود برگردد.
 • زمانی که پدر نام خانوادگی خود را عوض کرده باشد و سپس فوت کند فرزندان وی می تواند نام خانوادگی خود را به نام خانوادگی پدر تغییر دهند.
 • زمانی که نام خانوادگی پدری تغییر یابد برای تغییر دادن نام خانوادگی فرزندان کمتر از ۱۸ سال باید با در خواست کتبی پدر صورت گیرد. تعویض نام خانوادگی فرزندان بزرگ تر این پدر بدون رعایت حق تقدم و با ارائه اجازه از پدر ممکن خواهد بود.

طریقه تعویض نام در ثبت احوال

هر یک از افراد زیر که شرایط تغییر نام خانوادگی را دارند می توانند با رجوع به ثبت احوال نسبت به تغییر نام خانوادگی خود اقدام کنند.

 1. افراد که ۱۸ سال به بالا دارند
 2. افراد کمتر از ۱۸ سال که دارای حکم رشد می باشند.
 3. قیمی که اطفالی را تحت سرپرستی دارد می تواند با ارائه مدرک اقدام به تغییر نام خانوادگی کند
 4. پدر یا جد پدری می تواند با ارائه دادن شناسنامه خود برای فرزندان کمتر از ۱۸ سال اقدام به تغییر دادن نام خانوادگی کند.

مدارک مورد نیاز

 • شناسنامه اصلی و دو برگ فتوکپی از کلیه صفحات
 • تکمیل فرم درخواست جهت (تغییر نام)
 • تنظیم و تسلیم در خواست تعویض نام خانوادگی
 • داشتن اجازه نامه و تنظیم آن در دفتر اسناد رسمی از پدر و یا جد پدری برای فرزندانی که می خواهد از نام خانوادگی پدر استفاده کنند.
 • ارائه اجازه نامه در دفتر اسناد رسمی از دارنده حق تقدم نام خانوادگی.

زنانی که قصد دارند نام خانوادگی همسر را بگیرند موظف به ارائه مدارک زیر می باشند.

 • اصل و تصویر شناسنامه تقاضا کننده
 • اجازه نامه شوهر
 • تنظیم و تسلیم در خواست تغییر نام خانوادگی
 • اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه همسر و قباله نکاحیه

مراحل تغییر دادن نام و نام خانوادگی

نحوه مراجعه برای تغییر دادن نام و نام خانوادگی:

برای اقدام به تعویض نام خانوادگی بعد از آماده کردن تمامی مدارک باید به اداره های ثبت احوال مراجعه کنید. درخواست تغییر دادن نام خانوادگی در محل غیر صدور شناسنامه هیچ مشکلی ندارد. بعد از پذیرش شناسنامه و ارسال آن به محل اصلی صدور شناسنامه انجام می شود که در آخر نتیجه را به فرد مراجعه کنند اطلاع داده خواهد شد. سپس این تغییر دهی نام خانوادگی باید مورد تایید سازمان ثبت احوال قرار گیرد.

پس از آن که اداره ثبت احوال با تغییر دادن نام خانوادگی موافقت کرد به این طریق اقدام خواهد شد:

 • فرستادن موافقت نامه با تغییر دارن نام خانوادگی به تقاضا کننده توسط اداره ثبت احوال محلی که به آن مراجعه کرده.
 • درخواست اجرای تعویض نام خانوادگی به صورت کتبی در اسناد سجلی توسط تقاضا کننده.
 • پرداخت هزینه متعلقه برچسب تعرفه تعیین شده.

اگر اداره ثبت با تعویض نام خانوادگی موافقت نکرد همان طور گفتیم شخصی که در نظر دارد نسبت به تغییر نام یا نام خانوادگی یا دیگر مشخصات شناسنامه ی خود اقدام کند، ابتدا باید به اداره ثبت احوالی که شناسنامه اش از آن جا صادر شده است مراجعه و درخواست خود را ارائه کند.

تعویض نام و نام خانوادگی

اگر اداره ثبت احوال تقاضای فردی را که قصد تغییر دهی نام و نام خانوادگی فرد را امکان پذیر دانست، نسبت به صادر کردن شناسنامه جدید اقدام می شود.همانطور که گفتیم این تغییر باید مطابق با قواعد اداره ثبت احوال باشد، برای مثال کسی که دارای پسوند فامیلی باشد می تواند اقدام به حذف پسوند کند.

اما زمان های است که سازمان ثبت احوال نمی تواند برای تعویض نام خانوادگی فرد مراجعه کننده حکم صادر کند به همین دلیل می تواند با مراجعه کردن به محل اصلی صدور شناسنامه اش اقدام به تغییر دادن نام خانوادگی کند.

روشن است زمان که دلایلی منطقی برای تعویض نام و نام خانوادگی وجود داشته باشد دادگاه می تواند حکم به این تغییر را صادر کند. بعد از اقدامات لازم و حکم دادگاه به اصلاح نام خانوادگی شناسنامه جدیدی برای فرد صادر می شود. به شناسنامه جدیدی که صادر می شود المثنی گفته می شود.

* نکته: برگشت به نام خانوادگی اولیه امکان پذیر نیست در هنگام انتخاب نام خانوادگی جدید و تغییر نام و نام خانوادگی دقت نمایید.

منبع : آرگا

برچسب :

Write a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code