راهنمای برجسته کردن گونه با آرایش و بدون نیاز به آرایش

یکی از مهم ترین اصول زیبایی صورت داشتن گونه های برجسته و پر است. اغلب افراد تصور می کنند برای داشتن گونه هایی پر و زیبا باید سراغ عمل های زیبایی پر هزینه بروند در صورتی که بدون نیاز به آرایش و عمل های زیبایی می توان برای برجسته سازی گونه ها اقدام کرد. گونه های برجسته باعث می شوند صورت شما جوان و جذاب تر به نظر برسد بنابراین…