انتقال بیمه بدنه چه شرایط و مراحلی دارد؟

بیمه بدنه یکی از انواع بیمه هایی می باشد که شخص در کنار بیمه ثالث آن را نیز خریداری می کند این بیمه بر خلاف بیمه ثالث اجباری نیست که دارندگان خودرو  زمانی که خسارتی به اتومبیل شان وارد شود و مقصر حادثه خودشان باشند می توانند از بیمه بدنه استفاده کنند اما بیمه ثالث برای جبران خساراتی می باشد که از اتومبیل راننده مقصر به طرف مقابل وارد می‌آید…