علل سرخوردگی کودکان و روش های مقابله با آن

عوامل متعددی وجود دارد که موجب ایجاد سرخوردگی کودکان می شود از جمله مهم ترین این عوامل نوع برخورد و شیوه تربیتی والدین است که با پایین آوردن اعتماد به نفس در کودک خود موجب بروز نوعی سرکوب احساسات می شوند. در اینجا به شناسایی علت های سرخوردگی و مقابله درست و موثر با آن می پردازیم. راه های مقابله با سرخوردگی کودکان: سرخوردگی و سرکوب در کودک از زمانی…