آشنایی با تعبیر خواب آهو از دیدگاه چند تعبیر کننده مشهور


تعبیر خواب آهو از دیدگاه معبران دارای تفاسیر مختلفی است و شما می توانید با توجه به جزئیاتی که در عالم خواب دیده اید از بین تعابیر مختلفی که برای دیدن این خواب بیان شده است آن را تفسیر نمایید. 

تعبیر خواب آهو از دیدگاه معبران اسلامی و غربی

دیدن حیوانات در عالم خواب دارای تعابیری مختلف است و ممکن است شما در طول عمر خود بارها در عالم رویا خواب حیوانات مختلف را مشاهده کنید. در مطالب قبلی تعبیر خواب گرگ، تعبیر خواب روباه و تعبیر خواب خوک را مطالعه کردید در ادامه این مطلب با تعبیر خواب آهو در خدمت شما همراهان عزیز و گرامی مجله آرگا خواهیم بود.

دیدن آهو در خواب دارای چه تعبیری است ؟

 • کتاب فرهنگ تفسیر رویا 

دیدن آهو در خواب نمادی از نفس بی آزار و آرام خواب بیننده است که اغلب از کنایه و طعنه و پرخاشگری مردم لطمه خواهد دید.
اگر مردی در خواب آهو ببیند بیانگر بانویی است که بیننده خواب به دنبال وصل وی می باشد.

 • امام جعفر صادق 

تعبیر خواب آهو از دیدگاه امام جعفر صادق بر ۴ وجه زیر است :

۱. زن
۲. فرزند
۳. کنیزک
۴. منفعت بردن از زنان

دیدن آهو در خواب دارای چه تعبیری است؟

دیدن آهو در عالم رویا دارای تعبیر نیکویی است.
اگر فردی جوان در خواب آهو ببیند بیانگر دوستی های عمیق و پاک برای وی می باشد.
دیدن آهو در خواب برای افراد متاهل بیانگر زندگی آرام و بدون دغدغه است.
اگر فردی در خواب آهو را به صورت آزاد مشاهده کند بیانگر این است که خواب بیننده با تصمیم نادرست شانس بزرگی را در زندگی اش از دست می دهد.
اگر فردی در خواب آهوی رامی را مشاهده کند بیانگر این است که بیننده خواب با بچه هایش احوال و اوقات خوبی را سپری می کند.
تعبیر خواب شکار کردن آهو بیانگر این است که خواب بیینده به دست دشمن گرفتار می شود و در اهدافش نیز شکست می خورد.

 • ابراهیم کرمانی

اگر فردی در خواب ببیند که آهو بانگ می کرد بیانگر این است که کنیزکی را می گیرد.
اگر فردی در خواب ببیند که گلوی آهویی را می برد نشانه این است که دوشیزگی دختری را از بین می برد.
اگر فردی در خواب ببیند که آهو را از قفای گلویش می برد بیانگر این است که با کنیزی بر خلاف شرع مجامعت می کند.
اگر فردی در خواب پوست آهو را بکند بیانگر این است که با زنی غریب و ناآشنا زنا خواهد کرد.

تعبیر خواب آهو
اگر فردی در خواب ببیند که پوست آهو می خورد بیانگر این است که وی از زنی زیباروی مالی بدست می آورد.
اگر فردی در خواب ببیند که پوست یا پیه و گوشت آهو را بدست آورده است بیانگر این است که در عالم بیداری به وی از طریق زن مال می رسد.
اگر فردی در خواب ببیند که آهویی را کشت بیانگر این است که از طرف زنی اندوهگین می شود.
تعبیر خواب آهو گرفتن بیانگر این است که خواب بیننده کنیزکی زیبارویی را بدست می آورد.
اگر فردی در خواب ببیند که شیر آهو می خورد بیانگر این است که روزی وی فراخ خواهد شد.

تعبیر خواب آهو

 • محمد بن سیرین 

اگر فردی در خواب ببیند که آهویی در خانه وی مرد بیانگر این است که از جهت زن دچار غم و اندوه می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که آهویی را با سنگ یا تیر می زند بیانگر این است که به زنی سخن ناسزا می گوید.
اگر فردی در خواب ببیند که آهویی را به وقت شکار افکند بیانگر این است که غنیمت بدست می آورد.
اگر فردی در خواب ببیند که بدون آنکه به دنبال آهو برود آهویی را افکند بیانگر این است که زن یا کنیزکی را به دوشیزگی ببرد.

اگر فردی در عالم رویا مشاهده کند که بچه آهویی را گرفت یا فردی به وی بچه آهو داد بیانگر این است که از کنیزکی فرزندی بدست می آورد.

تعبیر دیدن آهو در خواب از دیدگاه معبران مختلف

در این مطلب با تعبیر خواب آهو از دیدگاه چند تعبیرگر مشهور آشنا شدید که امیدواریم با کمک این مطلب تعبیر خواب بتوانید خوابی را که دیده اید به راحتی تفسیر نمایید.

منبع : آرگا

برچسب :

تعبیر خواب مسافرت و سفر کردن از دیدگاه معبران متفاوت


تعبیر خواب مسافرت از انواع خواب های معمولی است که از دیدگاه معبران دارای تفاسیر مختلفی است و به طور کلی دیدن این خواب بیانگر این است که تغییری در زندگی خواب بیننده بوجود می آید که این تغییر و تحول وابسته به چگونگی سفر کردن در عالم رویا می باشد. 

تعبیر خواب مسافرت از دیدگاه معبران اسلامی و غربی

هر یک از خواب هایی که در عالم رویا مشاهده می شوند دارای تعابیری خاص می باشند و این تعابیر روی زندگی بیننده خواب در عالم بیداری دارای تاثیراتی می باشند. در مطالب قبلی تعبیر خواب تصادف و تعبیر خواب زایمان و تعبیر خواب حمام را مشاهده کردید در ادامه این مطلب تعبیر خواب مسافرت را گردآوری کرده ایم که امیدواریم از مطالعه این مطلب نهایت بهره را ببرید.

مسافرت رفتن در عالم خواب دارای چه تعبیری است ؟

 • محمد بن سیرین 

اگر فردی در عالم خواب ببیند که به مکانی مناسب و خوب مسافرت می کند بیانگر این است که حالش نیکو می شود و اگر فردی در عالم خواب ببیند که به مکانی نامناسب مسافرت می کند بیانگر این است که حال نامساعدی پیدا خواهد کرد.

 • منوچهر مطیعی تهرانی 

تعبیر خواب مسافرت رفتن بیانگر دگرگونی در عالم بیداری است. اگر فردی در خواب ببیند که به مسافرت می رود بیانگر این است که دگوگونی و تغییراتی در زندگی وی بوجود می آید.
اگر فردی در خواب ببیند که به مسافرت می رود و کیف و بسته های زیادی با خود به همراه دارد بیانگر این است که تغییراتی در زندگی وی بوجود می آید که تکلیفش را زیاد می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که از مسافرت برگشته و سوغاتی و کیف و بسته های زیادی با خود به همراه دارد بیانگر این است که به اندازه بسته هایی که در دست دارد سود و منفعت عاید وی می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که به مسافرت می رود و گریه می کند بیانگر این است که از دیدار فردی خوشحال می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که به عزم مسافرت کردن خداحافظی و وداع می کند اما نمی داند که به کجا می رود تعبیر خواب وی خوب نیست ولی اگر در عالم خواب آگاه باشد که به کجا سفر می کند تعبیر خواب وی نیکو است.

تعبیر مسافرت در عالم رویا

اگر فردی در خواب ببیند که در هنگام مسافرت کردن از زمین سنگلاخ و شیب داری عبور می کند بیانگر این است که بعد از رسیدن به منفعتی آشکار دچار نا امیدی و زیان می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که در هنگام مسافرت از کوه های سرسبز و تپه های حاصلخیز عبور می کند بیانگر این است که به صورت برجسته ای سعادتمند و شادمان خواهد شد.
اگر فردی در خواب ببیند که به همراه جمعیتی و با ماشین به مسافرت می رود نشانه این است که در زندگی بیداری خود با ماجراهایی دلپذیر روبرو می شود و دوستان جدیدی پیدا می کند.
تعبیر خواب مسافرت به مکان هایی کشف نشده بیانگر این است که خواب بیننده دشمنانی خطرناک پیدا می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که به تنهایی و با ماشین مسافرت می کند بیانگر این است که به سفری پرحادثه در عالم بیداری می رود.
اگر فردی در خواب از طریق دریا به مسافرت برود بیانگر این است که به خاطر انجام کارهای دشوار پاداش می گیرد و علاوه بر پاداش پول زیادی نیز بدست می آورد.
اگر فردی در خواب ببیند که به هنگام مسافرت کردن از طریق دریا با فاجعه ای روبرو می شود بیانگر این است که گرفتار عشقی دروغین خواهد شد.

 • ابراهیم کرمانی 

اگر فردی در خواب ببیند که به مسافرت می رود ولی نمی داند که به کجا می رود نشانه این است که از زن خود جدا می شود یا از سرای خود به سرای دیگری می رود.

تعبیر دیدن مسافرت رفتن در خواب

 • لوک اویتنهاو 

تعبیر خواب مسافرت با کالسکه بیانگر خوشبختی دائمی برای خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب ببیند که با پای پیاده به مسافرت می رود نشانه این است که امور مهمی را پیش رو خواهد داشت.
اگر فردی در خواب ببیند که به مسافرت دریایی می رود بیانگر این است که وی سرزمین های دوری را خواهد دید.
اگر فردی در خواب ببیند که با بار زیادی مسافرت می کند بیانگر این است که دچار غم غصه می شود یا خرج بیهوده ای خواهد کرد.
تعبیر خواب مسافرت کردن در شب بیانگر این است که بیننده خواب کشورش را ترک می کند.

تعابیر مختلف برای دیدن خواب مسافرت

 • اگر فردی در خواب ببیند که در حال مسافرت کردن است ولی نمی تواند جزئیات خوابش را به یاد بیاورد بیانگر این است که خواب بیننده در زندگی واقعی اش نیز به مسافرت می رود و پیشرفت و رشد و ارتقاء درونی را نیز تجربه خواهد کرد.
 • تعبیر خواب مسافرت رفتن به مقصدی مشخص بیانگر این است که خواب بیننده دوست دارد از زندگی روزمره اش فرار کند.
 • اگر فردی در خواب ببیند که به خارج از کشور مسافرت می کند بیانگر این است که در زندگی اش هرج و مرج ایجاد می شود و علاوه بر این بیننده خواب تعادلی در زندگی اش وجود ندارد و آرامشی بدست نمی آورد.

تعبیر خواب مسافرت

 • تعبیر خواب مسافرت رفتن با خودرو بیانگر این است که خواب بیننده در مسیری درست گام برمی دارد و به طور دقیق می داند که در زندگی اش به چه چیزی نیاز دارد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که به همراه فردی دیگری درون اتومبیل نشسته و به مسافرت می رود و در حال رانندگی کردن نیز می باشد بیانگر این است که شخصی کنترل زندگی خواب بیننده را بدست می گیرد یا بدست گرفته است.
 • اگر فردی در خواب ببیند که به شهر و استان های سرسبز مسافرت می کند بیانگر این است که در آینده سعادتمند می شود و دوره خوبی را در زندگی پیش رو خواهد داشت.
 • اگر فردی در خواب ببیند که به تنهایی و بدون وسیله نقلیه سفر می کند بیانگر این است که مجبور می شود از بهترین دوستش جدا شود.

مسافرت رفتن در خواب دارای چه تعبیری است ؟

در این مطلب با تعبیر خواب مسافرت از دیدگاه چند تعبیرگر معروف در خدمت همراهان عزیز و گرامی مجله آرگا بودیم که امیدواریم این مطلب مورد توجه تان قرار بگیرد.

منبع : آرگا

برچسب :

تعبیر خواب شپش, دیدن شپش در خواب چه معنایی دارد؟


تعبیر خواب شپش و انگل ها بیانگر عادت ها و افکاری هستند که خودخواهانه می باشند و این افکار گاه با ریسک و خطر سلامتی برای خواب بیننده به همراه هستند همچنین دیدن شپش در خواب می تواند نماد احساس بی اهمیت بودن و غرایز بی احساس و سرد خواب بیننده نیز باشد.

تعبیر خواب شپش از دیدگاه معبران مشهور

دیدن حیوانات و حشرات و پرندگان در عالم رویا از انواع خواب های معمولی هستند که هر یک از این خواب ها دارای تعبیری می باشند که این تعابیر می توانند روی زندگی در عالم بیداری خواب بیننده تاثیرگذار باشند. در مطالب قبلی تعبیر خواب مارمولک و تعبیر خواب سوسک و تعبیر خواب زالو را مطالعه کردید در ادامه این مطلب تعبیر دیدن شپش در خواب از دیدگاه معبرین غربی و اسلامی را پیش رو خواهید داشت.

دیدن شپش در خواب دارای چه تعبیری می باشد ؟

 • منوچهر مطیعی تهرانی 

دیدن شپش در خواب بیانگر انسان ضعیف و مزاحم و انگل است که این انسان به گونه ای انگل وار از خواب بیننده تغذیه می کند و مزاحم وی و حریم شخصی و خانواده اش می شود و مال بیننده خواب را نیز از بین می برد.
اگر فردی در عالم خواب شپش را نابود کند بیانگر این است که بر دشمنان خود غلبه خواهد کرد.
اگر فردی در عالم خواب تعداد زیادی شپش ببیند بیانگر این است که بر سر زبان ها می افتد.
تعبیر دیدن تعداد زیادی شپش در عالم خواب نماد رنجیدن و آزار خواب بیننده از طرف مزاحم می باشد.

لیلا برایت می گوید تعبیر خواب شپش نماد این است که خواب بیننده از موضوعی ناراحت و خشمگین می شود.

 تعبیر خواب شپش

دیدن شپش در خواب بیانگر زن و عیال است که نان خور خواب بیننده می باشد و خرج و مخارج وی برعهده بیننده خواب است.
اگر فردی در خواب ببیند که شپش های زیادی روی بدنش است نشانه بدست آوردن مال و حشمت برای وی است.

دیدن شپش در عالم خواب بیانگر مبتلا شدن به بیماری دردآور و نگرانی هایی می باشد.

تعبیر دیدن شپش روی ساقه گیاهان مختلف در خواب بیانگر زیان مالی و قحطی است.

تعبیر دیدن شپش روی بدن خود یا دیگران نماد این است که خواب بیننده با نزدیکانش رفتار تند و نامساعدی خواهد داشت.

اگر فردی در خواب ببیند که شپش می گیرد بیانگر این است که دچار بیماری می شود و آن بیماری را نیز به دیگران سرایت خواهد داد.

دیدن شپش در عالم رویا

در این مطلب تعبیر دیدن شپش مو در خواب را گردآوری کردیم که امیدواریم با توجه به جزئیاتی که در عالم خواب مشاهده کرده اید بتوانید خواب خود را به راحتی تفسیر و تعبیر نمایید.

منبع : آرگا


برچسب :

تعبیر خواب زالو از دیدگاه چند تعبیرگر مشهور ایرانی و غربی


تعبیر خواب زالو از دیدگاه معبرین غربی نشانه این است که در زندگی بیننده خواب منبعی وجود دارد که باعث خارج شدن و تخلیه انرژی و قدرت وی می شود همچنین دیدن این خواب می تواند بیانگر مردم و احساس ها و عادات منفی آن ها باشد که این عوامل باعث از بین رفتن شادی و انرژی آن ها می شود. 

تعبیر خواب زالو چیست؟

دیدن خواب پرندگان و حشرات و حیوانات از انواع خواب های معمول است که هر یک از این خواب ها دارای تعابیری خاص می باشند. در مطالب قبلی تعبیر خواب موش و تعبیر خواب لاک پشت و تعبیر خواب مارمولک را مشاهده کردید در ادامه این مطلب تعبیر خواب زالو را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم.

دیدن زالو در عالم خواب از دیدگاه معبران مختلف دارای چه تعبیری است ؟

زالو از انواع موجوداتی است که خون را می مکد بنابراین اگر شما در خواب زالو را مشاهده کنید باید ببینید که چه چیزی در زندگی تان باعث شده است که این خواب را ببینید.
تعبیر خواب زالو نشانه تفکرها و عادات و عواطف منفی است و از آنجایی که اغلب افراد از زالو برای درمان استفاده می کنند دیدن آن می تواند در خواب بیانگر راه هایی برای رفع احساس های منفی در زندگی بیداری بیننده خواب باشد.
اگر فردی در عالم رویا ببیند که همه بدن وی را زالو فرا گرفته است نشانه خوشحال نبودن او از ظاهرش است همچنین ممکن است خواب بیننده احساس کند که در کاری که انجام داده است مقصر می باشد همچنین دیدن این خواب بیانگر خرابکاری به واسطه رفتار بیننده خواب می باشد.

 • محمد بن سیرین 

دیدن زالو در خواب نشانه دشمن طماع می باشد و اگر فردی در خواب ببیند که زالو خون از اندام وی می مکد بیانگر این است که دشمن بر وی خیره می شود و به اندازه آن خونی که خورده است مال وی نقصان می گردد.
اگر فردی در خواب زالو را از اندام خود جدا کند و بکشد نشانه این است که بر دشمن پیروز می شود.

تعبیر دیدن زالو در عالم رویا

 • ابراهیم کرمانی 

دیدن زالو در خواب بیانگر عیالی است که مال و اموال دیگران را می خورد.
اگر فردی در خواب ببیند که زالوهای زیادی روی او جمع شده اند و خونش را می مکند بیانگر این است که به قدر خونی که از وی نقصان شده است غمگین می شود.

اگر فردی در خواب ببیند که زالو روی اندام وی است و اندامش را نمی مکد و گزندی به وی نمی رساند نشانه این است که از دشمن هیچگونه آسیبی به وی نمی رسد.
اگر فردی در خواب ببیند که زالویی در گلوی او است بیانگر این می باشد که دشمن در خانه وی است و به قدر ضرری که از زالو به بیننده خواب رسیده است از دشمن ضرر می بیند.

دیدن زالو در عالم رویا دارای چه تعبیری است ؟

 • منوچهر مطیعی 

دیدن زالو در خواب نشانه دشمنی است که به بیننده خواب بدجوری پیله می کند و از وی دست بردار نیست.
دیدن خواب زالو نشانه خوبی نیست مخصوصا اگر زالو سیاه باشد و در عالم خواب مشاهده کنید که به گلویتان چسبیده است.
اگر فردی در خواب ببیند که زالویی به شکم وی چسبیده است نشانه این است که همسرش با او دشمنی می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که زالویی به دست هایش چسبیده نشانه این است که فرزند یا برادرش به وی آسیب می رسانند.
اگر شما در خواب مشاهده کنید که زالویی به چشم هایتان چسبیده است فرزند دخترتان به شما بد خواهد کرد.
اگر فردی در خواب مشاهده کند که زالویی به پشت وی چسبیده است از جانب دوستانش زیان می بیند.
اگر شما در خواب ببینید که زالویی در دهان تان است خودتان با خود دشمن می شوید.

دیدن زالو در عالم خواب

تعبیر خواب زالو نشانه این است که دشمنانتان منافع شما را صاحب می شوند.
دیدن زالوهای زیاد در عالم خواب بیانگر موفقیت و شادمانی در زندگی بیننده خواب و رفتن به سفرهای لذت بخش برای وی است.
اگر فردی در خواب ببیند که برای درمان به تنش زالو انداخته بیانگر این است که یکی از اعضای خانواده اش دچار بیماری دردناکی می شود.
اگر فردی در عالم خواب ببیند که بر تن افراد دیگر زالو می اندازد نشانه این است که دوستانش برای وی دردسری را فراهم می کنند.
اگر فردی در خواب ببیند که زالو او را گاز می گیرد بیانگر این است که در مکان های غیر منتظره خطر جدی او را تهدید می کند.

تعبیر خواب زالو نشانه این است که سلامتی خواب بیننده در خطر می باشد.

تعبیر دیدن زالو در خواب

در این مطلب تعبیر دیدن زالو در خواب از دیدگاه معبران مشهور و معروف را پیش رو داشتید که امیدواریم از مطالعه این مطلب تعبیر خواب نهایت بهره را ببرید و بتوانید با توجه به جزئیاتی که در عالم خواب مشاهده کرده اید خوابی را که دیده اید تفسیر و تعبیر نمایید.

منبع : آرگا


برچسب :

تعبیر خواب سقط جنین چیست؟


خواب هایی که در طول شب می بینیم دارای تعابیر مختلفی هستند که برخی از این خواب ها می توانند روی زندگی در عالم بیداری تاثیرگذار باشند. تعبیر خواب سقط جنین از دیدگاه معبران دارای تعابیری متفاوت است و شما می توانید با توجه به جزئیاتی که در عالم رویا مشاهده کرده اید خواب خود را تفسیر نمایید.

تعبیر خواب سقط جنین از دیدگاه معبران مشهور

زایمان کردن و سقط کردن جنین و بارداری از انواع خواب هایی هستند که ممکن است هر فردی این خواب را در طول عمر خود مشاهده کند. در مطالب قبلی تعبیر خواب زایمان و تعبیر خواب بارداری و تعبیر خواب فرزند دختر را مطالعه کردید در ادامه این مطلب تعبیر خواب سقط جنین را پیش رو خواهید داشت.

سقط کردن جنین در عالم رویا بیانگر چیست ؟

 • فرهنگ تفسیر رویا 

سقط جنین در عالم خواب نشانه رابطه عاطفی است که نابود شده یا از دست رفته است.
اگر خوابی که دیده اید با تجربه سقط جنین در عالم بیداری ارتباط داشته باشد بیانگر این است که احساس و عواطف شما این تجربه را در بردارند و همچنین دیدن این خواب می تواند نشانه احساس گناه و احساس ترس از لطمه های احتمالی به نازایی و بارداری در آینده و احساس های منفی در مورد از دست رفتن نوزاد باشد.

اگر فردی باردار باشد و در خواب ببیند که جنین او سقط شده است تعبیر خواب وی بیانگر این نیست که نوزادش نیز سقط می شود و دیدن این خواب در دوران بارداری اغلب از نگرانی و ترس بیننده خواب در مورد زایمان نشات می گیرد.
دیدن سقط جنین در عالم خواب دارای نشانه های ناگوار و منفی برای بیننده خواب نیست و ممکن است این خواب بیانگر این باشد که خواب بیننده موقعیت مناسبی را از دست می دهد و با از دست دادن آن، موقعیت های بهتری را پیش رو خواهد داشت.

تعبیر دیدن سقط جنین در عالم رویا

 • ابراهیم کرمانی 

اگر فردی در خواب ببیند که بچه اش را سقط می کند بیانگر این است که از اندوه و غم نجات پیدا می کند و اگر بیننده خواب بیمار باشد شفا پیدا می کند.

اگر زنی در خواب مشاهده کند که جنین خودش را سقط می کند بیانگر این است که اگر مراقب نباشد دست به کار بد و نادرستی خواهد زد.

سقط کردن جنین در عالم خواب بیانگر این می باشد که موضوعی باعث ناامیدی و یاس بیننده خواب می شود.

تعبیر خواب سقط جنین
 • محمد بن سیرین 

اگر فردی در خواب ببیند که بچه سقط شده می خورد نشانه این است که رنج و بیماری تن نصیب وی می شود.

خوردن بچه سقط شده در عالم رویا بر ۵ وجه زیر است :

 1. غم
 2. خصومت
 3. بیماری
 4. حاجت
 5. ناسازگاری با عیال و اهل

تعبیر مشاهده سقط جنین در خواب

در این مطلب با تعبیر سقط جنین در خواب در خدمت شما همراهان عزیز بودیم که امیدواریم این مطلب مورد توجه تان قرار بگیرد و بتوانید با کمک آن با تعبیر خوابی که مشاهده کردید آشنا شوید.

منبع : آرگا


برچسب :

تعبیر خواب طوفان و شرایط جوی نامناسب چیست؟


طوفان اغلب با بارندگی شدید بوجود می آید و باعث بروز مشکلاتی برای انسان ها می شود از این رو تعبیر خواب طوفان نیز با توجه به جزئیاتی که در عالم رویا مشاهده شده می شود از دیدگاه معبران مختلف دارای تعابیری متفاوت است. 

تعبیر خواب طوفان از دیدگاه معبران اسلامی و غربی

دیدن طوفان و تگرگ و آتش سوزی و باران و … در عالم رویا از انواع خواب های معمول محسوب می شوند که هر کدام از این خواب ها دارای تعابیری متفاوت می باشند. در مطالب قبلی تعبیر خواب تگرگ و تعبیر خواب آتش و تعبیر خواب تصادف کردن را مشاهده کردید در ادامه این مطلب تعبیر دیدن طوفان در خواب را گردآوری کرده ایم.

دیدن طوفان در خواب دارای چه تعبیری است ؟

اگر فردی در خواب ببیند که باران مانند طوفان بر سر مردم می بارد نشانه این است که در آن دیار مرگ مفاجات بوجود می آید.

 • تعبیرگران غربی 

دیدن هوای طوفانی در خواب نشانه ناراحتی و افسردگی برای خواب بیننده می باشد و برای پیدا کردن تعبیر صحیح این خواب ها باید بتوانیم احساسی را که در هنگام دیدن طوفان به ما دست می دهد را درک کنیم همچنین باید درک کنیم که خودمان درون هوای طوفانی بوده ایم یا اینکه از پنجره به تماشای این هوا پرداخته ایم.
دیدن طوفان سهمگین به همراه باران زیاد و بادهای سنگین نشانه پدیده های زیادی در زندگی روزمره خواب بیننده است و سرکوب کردن عصبانیت و آشفتگی و درگیری و بروز دادن خشم در بیداری به صورت هوای طوفانی در خواب مشاهده می شود.

دیدن طوفان در خواب از دیدگاه معبران مختلف
دیدن طوفان در خواب همچنین می تواند بیانگر مبارزه ای برای خواب بیننده باشد که به زودی اتفاق می افتد.
تعبیر دیدن طوفان در خواب نشانه از دست دادن یا رخ دادن فاجعه ای در زندگی بیداری بیننده خواب است.
دیدن طوفان در خواب می تواند بیانگر افزایش هشداری و روحانیت برای تغییر حرکت به سمت جلو باشد.

دیدن طوفان در خواب دارای چه تعبیری است ؟

تعبیر خواب طوفان نشانه وقوع حوادث غیر منتظره است.
اگر فردی در خواب مشاهده کند که گرفتار طوفان شده است نشانه این می باشد که خطری وی را تهدید خواهد کرد.
دیدن آب و هوای طوفانی در خواب بیانگر اتفاق هایی همراه با رنج و درد است.
تعبیر دیدن طوفان همراه با باران در خواب بیانگر روبرو شدن با حوادث تلخ می باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که در میان برف و طوفان راه می رود بیانگر این است که بر اثر نرسیدن و شکست در آرزویی که سال ها خواستار آن بود دچار ناامیدی و اندوهگینی می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که همراه با طوفان تگرگ می بارد بیانگر این است که در هر کاری پیشرفت کمی می کند.

 • سرزمین رویاها 

تعبیر خواب آب و هوای طوفانی بیانگر این است که دشمنانی بدنبال شکست شما می باشند.

 تعبیر خواب طوفان

در این مطلب تعبیر خواب طوفان از دیدگاه چند تعبیرگر مشهور را گردآوری کردیم که امیدواریم با توجه به این مطلب بتوانید خوابی را که دیده اید به راحتی تفسیر و تعبیر نمایید. در صورت تمایل می توانید برای مطالعه انواع مطالب مربوط به تعبیر خواب کلیک کنید.

منبع : آرگا


برچسب :

تعبیر خواب بیمارستان و بستری شدن در آن


تعبیر خواب بیمارستان نشانه نیاز و روند معالجه خواب بیننده به التیام ذهن و جسم می باشد و هر فردی که در عالم رویا این خواب را مشاهده کند در باب سلامتی اش نگرانی هایی را دارد که به صورت بیمارستان در عالم رویا مشاهده می کند. 

تعبیر خواب بیمارستان از دیدگاه تعبیرگران مشهور

دیدن مکان های مختلف در عالم رویا از انواع خواب های معمول به شمار می روند که هر کدام دارای تعابیری خاص می باشند. در مطالب قبلی تعبیر خواب قبرستان و تعبیر خواب گم شدن را مطالعه کردید در ادامه این مطلب تعبیر دیدن بیمارستان در خواب را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم.

دیدن بیمارستان در عالم خواب دارای چه تعبیری است ؟

 • لوک اویتنهاو 

دیدن بیمارستان در خواب بیانگر این است که شما دوستان خود را نیازمند خواهید یافت.
اگر فردی در عالم خواب ببیند که در بیمارستان است خبرهای غمگینی را می شنود.
دیدن خواب بیمارستان نشانه غصه برای خواب بیننده است.

اگر فردی در خواب بیمارستان ببیند بیانگر این است که به ملاقات مریضی می رود.
اگر فردی در عالم خواب ببیند که از بیمارستان مرخص شده است نشانه این می باشد که قصد دارد در انجام دادن کارهایش به خودش متکی باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که به عنوان پرستار در بیمارستانی مشغول به کار است نشانه این می باشد که از یکی اطرافیانش غمگین و ناراحت می شود.

تعبیر دیدن بیمارستان در خواب

 • سرزمین رویاها 

تعبیر خواب بیمارستان برای بیننده خواب به این معناست که به فلاکت خواهد افتاد.
اگر فردی در خواب ببیند که در بیمارستان بستری شده است نشانه این است که جای امید برای وی باقی است و زندگی اش روبراه می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که در بیمارستان روانی است باید اعمال و رفتارش را بیشتر کنترل نماید.

 تعبیر خواب بیمارستان

اگر فردی در عالم رویا ببیند که در بیمارستان بستری شده است بیانگر این می باشد که باید با هوشیاری و دقت از بیماری مسری فرار کند.
اگر فردی در خواب مشاهده کند که بیمارستان برای ملاقات مریضی می رود بیانگر این است که از حال یکی از نزدیکانش خبرهای بدی را می شنود.

تعبیر دیدن بیمارستان در خواب از دیدگاه معبران غربی

در این مطلب تعبیر دیدن بیمارستان در خواب را پیش رو داشتید که امیدواریم از مطالعه این مطلب نهایت بهره را ببرید. در صورت تمایل می توانید برای مطالعه انواع مطالب تعبیر خواب کلیک کنید.

منبع : آرگا


برچسب :

آشنایی با تعبیر خواب پلنگ از دیدگاه تعبیر کننده های مشهور


تعبیر خواب پلنگ نشانه دشمن جوانمرد می باشد و این خواب ها خبر بیانگر رو به رو شدن بیننده خواب با مشکلاتی خصمانه را می دهند و اگر خواب بیننده در جنگ با پلنگ پیروز شود از شر دشمنی که در عالم بیداری دارد رها خواهد شد. 

تعبیر خواب پلنگ از دیدگاه معبران اسلامی و غربی

مانند همه گربه سان های بزرگ دیدن پلنگ در عالم رویا بیانگر مزاج تند و خشم و بی رحمی و کینه توزی و شور و شوق و … است و شما می توانید با توجه به جزئیاتی که در عالم خواب مشاهده کردید خواب خود را تفسیر کنید. در مطالب قبلی تعبیر خواب روباه و تعبیر خواب گرگ و تعبیر خواب شتر را مطالعه کردید در ادامه این مطلب تعبیر خواب پلنگ از دیدگاه چند تعبیرگر مشهور را پیش رو خواهید داشت.

دیدن پلنگ در خواب دارای چه تعبیری است ؟

 • کارل گوستا یونگ 

تعبیر خواب پلنگ بیانگر وجود خطری بزرگ و دشمنانی در نزدیکی خواب بیننده است که تلاش می کنند به وی صدمه برسانند همچنین دیدن پلنگ در خواب می تواند نشانه مرگ و تاریکی و تولد دوباره باشد و جنبه مثبت تر این تعبیر خواب این است که با توجه به اینکه پلنگ ها بیانگر زیبایی و قدرت هستند بنابراین بهتر است بیننده خواب احساسی را که در زمان دیدن این خواب دارد در نظر بگیرد تا بتواند تعیین کند که خواب او کدام تعبیر را در برمیگیرد.
دیدن پلنگ وحشی در عالم خواب نشانه این است که بیننده خواب در نهایت بر مشکلاتی که دارد غلبه می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که پلنگی در قفس دارد بیانگر این است که به آسانی بر مانعی که دارد غلبه می کند.
تعبیر دیدن پلنگ در خواب بیانگر این است که شما به موفقیت های بزرگی خواهید رسید.
اگر فردی در خواب ببیند که پلنگ به وی حمله می کند نشانه این است که وی از موفقیت آینده خود بیش از اندازه مطمئن است.

 • محمد بن سیرین 

تعبیر خواب پلنگ بیانگر دشمن توانا و قوی است.
اگر فردی در عالم رویا ببیند که با پلنگی جنگ کرد و پلنگ پیروز می شود بیانگر این است که با دشمنی جنگ خواهد کرد و دشمن بر وی غلبه خواهد کرد ولی اگر بیننده خواب بر پلنگ غلبه کند نشانه این است که در عالم بیداری بر دشمنش پیروز می شود.

تعبیر پلنگ در عالم خواب

اگر فردی در خواب پلنگ ببیند بیانگر این است که از پادشاهی نیکویی می بیند و حرمت بزرگی را نیز بدست می آورد.

 • امام جعفر صادق 

تعبیر خواب پلنگ بر ۳ وجه زیر است :

 1. ترسیدن از پادشاه
 2. مال یافتن از دشمن
 3. دشمن قدرتمند و قوی

تعبیر جنگیدن با پلنگ در خواب

 • لوک اویتنهاو 

دیدن پلنگ در خواب بیانگر ترس برای خواب بیننده است.

 • منوچهر مطیعی تهرانی 

تعبیر خواب پلنگ بیانگر دشمنی می باشد که مردانگی و گذشت دارد و این دشمن بر خواب بیننده چیره می شود و در نهایت به وی آزاری نمی رساند و به دنبال کارش می رود.
اگر فردی در خواب پلنگ ببیند نشانه این است که با دشمنی که از او قوی تر است روبرو می شود و خواب وی نیز از برخورد نابرابر و خصمانه ای خبر می دهد.
اگر فردی در خواب ببیند که پلنگی را فراری داد و آن حیوان قدرتمند و قوی در عالم خواب از وی گریخت بیانگر این است که بر دشمنش پیروز می شود و اگر فردی در عالم رویا ببیند که بر پشت پلنگی نشست بیانگر چیرگی و پیروزی وی می باشد و اگر پلنگ سر به دنبال بیننده خواب نهاد دشمن بر وی پیروز می شود و خطری بزرگ نیز او را تهدید خواهد کرد.

تعبیر خواب پلنگ
داشتن پوست پلنگ در عالم خواب غنیمت است.
خریدن پوست پلنگ در عالم خواب بیانگر تحصیل مالی می باشد که بدست آوردن این تحصیلات بیشتر از خود پول خواب بیننده را خوشحال می کند.
تعبیر خواب پوستین پلنگ و یوزپلنگ در عالم رویا بیانگر زنی با شخصیت و نجیب و مال دار می باشد.

دیدن پلنگ در عالم رویا

اگر فردی در خواب ببیند که پلنگی به وی حمله می کند بیانگر این است که در اثر اعتمادی نابجا آینده اش را خراب می کند.
اگر فردی پلنگی را در قفس ببیند بیانگر این است که دشمنانش او را محاصره خواهند کرد و نمی توانند به وی زیانی برسانند.
اگر فردی در خواب ببیند که در جنگل پلنگ ها از وی می گریزند بیانگر این است که در امور شغلی و عاطفی اش با دردسرهایی مواجه می شود که سرانجام با تلاش و پشتکار زیاد خواب بیننده بر این مشکلات پیروز می شود.
تعبیر خواب کشتن پلنگ بیانگر توفیق در کارها می باشد.
تعبیر خواب پوست پلنگ نشانه این است که فردی نادرست منافع و امتیازات خواب بیننده را به چنگ می آورد.

دیدن پلنگ در عالم خواب

 • ابراهیم کرمانی 

اگر فردی در خواب ببیند که با پلنگی دعوا و جنگ می کند و در نهایت هیچکدام پیروز نمی شوند نشانه این است که از پادشاهی دچار وحشت و ترس زیادی می شود یا خواب بیننده دچار بیمار شدیدی می شود و بهبود پیدا می کند.
اگر فردی در خواب ببیند که شیر پلنگ می خورد بیانگر این است که از دشمن ترسی به وی می رسد و سرانجام ایمن می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که از پوست و استخوان و موی پلنگ فرا گرفت یا فردی این اجزای بدن پلنگ را به وی می دهد بیانگر این است که از مال دشمن به قدر اجزای بدن پلنگ که به وی رسیده است بهره می برد.
تعبیر خواب کشتن پلنگ بیانگر این است که خواب بیننده از اسلام رویگردان می شود و این خواب دارای تعبیری نیکو نیست.

تعبیر دیدن پلنگ در عالم خواب

در این مطلب با تعبیر خواب پلنگ از دیدگاه معبران اسلامی و غربی در خدمت شما همراهان عزیز و گرامی بودیم که امیدواریم از مطالعه این مطلب نهایت بهره را ببرید و بتوانید به کمک این مطلب با تفسیر خوابی که دیده اید آشنا شوید. در صورت تمایل می توانید برای مطالعه انواع مطالب مربوط به تعبیر خواب کلیک کنید.

منبع : آرگا


برچسب :