تعریف هوش هیجانی و راه هایی که باعث تقویت آن می شود

هوش عاطفی یا هیجانی؛ از قرن بیستم توسط روان شناسان به نام و مشهوری تعریف شده است و هر یک دارای تعریف مختص به خود هستند اما در مجموع این تعاریف روان شناسان درباره تعریف هوش هیجانی، نقطه اشتراکاتی نیز با یکدیگر دارند و آن تاثیر این جنبه از هوش بر روابط انسان و برقراری روابط اجتماعی اوست و این تعریفات نشان می دهند افرادی از نظر هیجان باهوش اند…