تشخیص جنسیت از روی فرم شکم با چند نشانه ساده

یکی از روش های جالب و سنتی به منظور تشخیص جنسیت جنین، حالت شکم مادران باردار می باشد، برخی از مادران باردار با مقایسه شکم خود با مادران باردار دیگر حدس هایی در مورد جنسیت جنین خود می زنند. به عقیده برخی از افراد می توان از روی فرم شکم زن باردار جنسیت جنین او را قبل از انجام سونوگرافی تشخیص داد. تشخیص جنسیت جنین از روی فرم شکم مادران…