تاثیر حرف زدن با جنین در دوران بارداری

جنین در رحم مادر به مانند تکه گوشتی بی مصرف نیست، بلکه او حس دارد و می تواند در بین صدا و احساساتی که به سمتش جاری می شود، تبعیض قائل گردد. برای مطالعه مهم ترین تاثیر حرف زدن با جنین در ادامه این مطلب با ما همراه شوید. در ابتدای مطلب قابل به ذکر می باشد که حرف زدن و تعامل با جنین خود، به هیچ وجه امر غیر…