دلیل راه رفتن در خواب چیست؟ و چه روش هایی برای درمان آن وجود دارد؟

راه رفتن در خواب زمانی اتفاق می افتد که فرد از مرحله عمیق خواب به مرحله سبک خواب وارد می شود، و این باعث می شود فرد در همان حالت خواب از جایش بلند شود و شروع به راه رفتن کند، زمانی که فرد از جایش بلند می شود هیچ گونه عکس العملی از خود نشان نمی دهد. در مواردی ممکن است با خود صحبت هم بکند و معمولا هیچکدام…