شهره قمر از ماجرای تجاوز خود می گوید!

شهره قمر از هنرمندان زن کشور است که به ویژه از هنرمندان حاشیه ساز است او در این روزها که خیلی از بازیگران پرده از ماجرای تجاوز خود برداشته اند به ماجرای تجاوزش اعتراف کرده است. ماجرای تجاوز شهره قمر چیست؟ شهره قمر در صفحه شخصی خود عنوان کرده است که در سن پانزده سالگی مورد تجاوز واقع شده است و این تجاوز در سینما اتفاق افتاده است او واکنش…