زنجیره ارزش و نقش آن در موفقیت کسب و کار

در تحلیل زنجیره ارزش شرکت در زمینه های مختلف تولیدی خود بخش هایی از تولید را که اضافی هستند حذف می کند یا در یک حرکت بالاتر به اصلاح اشتباهات و ایجاد ارزش های تولید می پردازد. این امر از سویی موجب می شود تا هزینه های احتمالی کاهش پیدا کنند و از سوی دیگر نیز موجب افزایش ظرفیت تولید و کیفیت آن خواهد شد. نتیجه نهایی که این روند…