تقویت هوش هیجانی با تکنیک های علمی و موثر

هوش هیجانی (EQ) یا هوش احساسی (EI) توانایی افراد برای شناسایی احساسات خود و همچنین شناخت تاثیرات و کاربرد های آن در نحوه تفکر و رفتار است که با کمک به تصمیم گیری خصوصا در مشاغل ارتباطی و مدیریتی رسیدن به اهداف را سریع و آسان می کند که خوشبختانه این مهارت ها قابل یادگیری و تقویت هستند و در واقع می شود با یک سری تمرین ها هوش هیجانی…