تعریف هوش هیجانی و راه هایی که باعث تقویت آن می شود

هوش عاطفی یا هیجانی؛ از قرن بیستم توسط روان شناسان به نام و مشهوری تعریف شده است و هر یک دارای تعریف مختص به خود هستند اما در مجموع این تعاریف روان شناسان درباره تعریف هوش هیجانی، نقطه اشتراکاتی نیز با یکدیگر دارند و آن تاثیر این جنبه از هوش بر روابط انسان و برقراری روابط اجتماعی اوست و این تعریفات نشان می دهند افرادی از نظر هیجان باهوش اند…

تقویت هوش هیجانی با تکنیک های علمی و موثر

هوش هیجانی (EQ) یا هوش احساسی (EI) توانایی افراد برای شناسایی احساسات خود و همچنین شناخت تاثیرات و کاربرد های آن در نحوه تفکر و رفتار است که با کمک به تصمیم گیری خصوصا در مشاغل ارتباطی و مدیریتی رسیدن به اهداف را سریع و آسان می کند که خوشبختانه این مهارت ها قابل یادگیری و تقویت هستند و در واقع می شود با یک سری تمرین ها هوش هیجانی…