چه کارهایی باعث کاهش وسواس فکری می شوند؟

وسواس فکری می تواند به صورت های مختلفی در فرد بروز پیدا کند به عنوان مثال این دسته از افراد ممکن است در شستشو دارای وسواس باشند و یا دچار خیال پردازی های ناگوار و تلخ می شوند. یکی از دلایلی که برای وسواس فکری در نظر گرفته می شود دلیل ارثی است که با استفاده از راهکارهای کاهش وسواس فکری می توانید بر آن غلبه کنید. این راهکارهای می…