کاشت قارچ ماشروم و نکاتی برای پرورش قارچ جادویی

قارچ ماشروم یکی از انواع قارچ هایی می باشد که دارای مواد مخدر است. این قارچ باعث می شود که فرد حالت هایی مانند توهم و سرگردانی و پارانوییا پیدا کند از این رو مصرف زیاد این قارچ مضر است. نحوه کاشت قارچ دنبلان ، نحوه کاشت قارچ گانودرما  و نحوه کاشت قارچ دکمه ای را برای شما مطرح کردیم و در ادامه می خواهیم کاشت قارچ ماشروم را برایتان…